Tajemna myśl

38 tekstów – auto­rem jest Ta­jem­na myśl.

Prog­ram auto­des­truk­cji zos­tał aktywowany... 

myśl • 21 września 2017, 15:23

Aleppo

Za­wołaj pta­ki ze wszys­tkich stron świata
Co swoim głosem każdy ból łagodzą
Niech im os­tatni raz do snu wiecznego
Kołysankę jak z baj­ki zanucą
Niech ich otulą Twe upadłe mury
Niech skały będą dla nich jak puch
Niech słońce skieru­je na ich twarzyczki
Naj­de­likat­niej­sze swo­je promienie
I niech zapłacze nad ni­mi niebo
Ciepłym, łagod­nym deszczem
I niech ob­my­je oczka zakurzone
Dzieci niewin­nych z piekła na Ziemi 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 lipca 2017, 12:46

Dep­resja to uk­ry­ta w umyśle człowieka ty­kająca bom­ba auto­des­truk­cyjna. Ludzie nie chcąc zos­tać nią dot­knięci zaz­wyczaj od­wra­cają się od jej właściciela. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2016, 23:32

Je­dyną do­puszczalną niena­wiścią jest niena­wiść do sa­mej nienawiści... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 czerwca 2016, 09:48

Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego.
Kochać znaczy poz­być się nienawiści. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 czerwca 2016, 16:41

* * *

Krew błądzi w zakątkach żył
od daw­na szu­ka ujścia
Wciąż bijące serce
chce w końcu odpocząć
Za de­likatną skórą szyi tęskni sznur
Ciało chce wrócić do swej matki-ziemi
Wciąż ciąży mu przygnębiona dusza 

wiersz • 16 kwietnia 2016, 17:42

Do przechodnia

Ta­ki szyb­ki jest twój krok
Oczy tak zmęczone
Pat­rzysz w dal
Czy mnie widzisz?
Wciąż ci się przyglądam
Jes­teś sza­ry-tak jak ja
Co ro­biłeś dzisiaj?
Kiedy oczy otworzyłeś?
Kiedy wstałeś?
Czy coś zjadłeś?
Czy kawę wy­pić zdążyłeś?
Czy her­batę wolisz?
Gdzie jest cel twój?
Czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 grudnia 2015, 20:47

Ludzkość-powieść
Człowiek-zdanie
Życie codzienne-słowa
Marze­nia, uniesienia, prag­nienia, mo­men­ty przełomowe-przecinki
Krop­ka, wyk­rzyk­nik, znak za­pyta­nia- zwykła, bo­hater­ska lub niepew­na śmierć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2015, 19:46

* * *

Znów staczam się z dna
To­pię w pus­tej łyżeczce
Oświet­lam mro­kiem twarz
I uciekam w miej­scu stąd
Unosząc się w płytką głębię
Wielo­rybów-wod­nych ptaków mi­jam sto
Ławi­cy do­tykam jak chmur
I duszę się w powietrzu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 maja 2015, 15:50

Do­pisać do lis­ty suk­cesów:
-Wzruszyłam mężczyznę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 kwietnia 2015, 17:35
Zeszyty
  • Najlepsze – Znaj­dują się tu naj­lep­sze według mnie tek­sty

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tajemna myśl

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 września 2017, 15:23Tajemna myśl do­dał no­wy tek­st Program auto­des­truk­cji zos­tał ak­ty­wowa­ny...  

20 czerwca 2016, 18:45onejka sko­men­to­wał tek­st Jedyną do­puszczalną niena­wiścią jest [...]

20 czerwca 2016, 16:01Tajemna myśl sko­men­to­wał tek­st Jedyną do­puszczalną niena­wiścią jest [...]

20 czerwca 2016, 12:46onejka sko­men­to­wał tek­st Jedyną do­puszczalną niena­wiścią jest [...]

19 czerwca 2016, 16:15Irracja sko­men­to­wał tek­st Jedyną do­puszczalną niena­wiścią jest [...]

19 czerwca 2016, 11:57Cris sko­men­to­wał tek­st Jedyną do­puszczalną niena­wiścią jest [...]

18 czerwca 2016, 16:48Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie pozwól, by [...]

20 grudnia 2015, 20:47Tajemna myśl do­dał no­wy tek­st Do przechod­nia

13 września 2015, 19:46Tajemna myśl do­dał no­wy tek­st Ludzkość-powieść Człowiek-zdanie Życie codzien­ne-słowa Marze­nia, uniesienia, prag­nienia, [...]

28 maja 2015, 15:50Tajemna myśl do­dał no­wy tek­st Znów staczam się z [...]