Tajemna myśl

41 tekstów – auto­rem jest Ta­jem­na myśl.

Drzewo...

Pośród Twych bra­ci stoisz dostojnie
Nie boisz się suszy, nie boisz się burzy
Tak sil­ne jes­teś, że nieba sięgasz
I swe gałęzie wy­ciągasz do słońca
Na­pawasz dumą matkę naturę
Schro­nienie da­jesz bez­bron­nej istocie

Lecz spad­nie na Ciebie wielka [...] — czytaj całość

wiersz • 8 listopada 2018, 23:00

Kruchość życia jest wprost pro­por­cjo­nal­na
do chęci je­go zachowania
Zbyt szyb­ko od­chodzą oso­by, które je kochają
A oso­by, kto­re go niena­widzą są zbyt długo zam­knięte w nim jak w klat­ce dla duszy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 maja 2018, 22:59

Można być szczęśli­wym na dwa spo­soby- żyjąc szczęściem włas­nym lub opierając swo­je szczęście na szczęściu dru­giego człowieka. Przy czym dwo­je szczęśli­wych ludzi żyjących dla siebie nawza­jem jest jak sa­monapędzająca się maszy­neria, wyt­warzająca ener­gię duchową także dla ludzi wokół, na­tomiast jeśli żyje­my tyl­ko włas­nym szczęściem nie pot­rwa ono długo, po­nieważ wy­siłek związa­ny z dążeniem do włas­ne­go szczęścia po­wodu­je, że te­go szczęścia nam ubywa... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 grudnia 2017, 00:39

Prog­ram auto­des­truk­cji zos­tał aktywowany... 

myśl • 21 września 2017, 15:23

Aleppo

Za­wołaj pta­ki ze wszys­tkich stron świata
Co swoim głosem każdy ból łagodzą
Niech im os­tatni raz do snu wiecznego
Kołysankę jak z baj­ki zanucą
Niech ich otulą Twe upadłe mury
Niech skały będą dla nich jak puch
Niech słońce skieru­je na ich twarzyczki
Naj­de­likat­niej­sze swo­je promienie
I niech zapłacze nad ni­mi niebo
Ciepłym, łagod­nym deszczem
I niech ob­my­je oczka zakurzone
Dzieci niewin­nych z piekła na Ziemi 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 lipca 2017, 12:46

Dep­resja to uk­ry­ta w umyśle człowieka ty­kająca bom­ba auto­des­truk­cyjna. Ludzie nie chcąc zos­tać nią dot­knięci zaz­wyczaj od­wra­cają się od jej właściciela. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2016, 23:32

Je­dyną do­puszczalną niena­wiścią jest niena­wiść do sa­mej nienawiści... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 czerwca 2016, 09:48

Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego.
Kochać znaczy poz­być się nienawiści. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 czerwca 2016, 16:41

* * *

Krew błądzi w zakątkach żył
od daw­na szu­ka ujścia
Wciąż bijące serce
chce w końcu odpocząć
Za de­likatną skórą szyi tęskni sznur
Ciało chce wrócić do swej matki-ziemi
Wciąż ciąży mu przygnębiona dusza 

wiersz • 16 kwietnia 2016, 17:42

Do przechodnia

Ta­ki szyb­ki jest twój krok
Oczy tak zmęczone
Pat­rzysz w dal
Czy mnie widzisz?
Wciąż ci się przyglądam
Jes­teś sza­ry-tak jak ja
Co ro­biłeś dzisiaj?
Kiedy oczy otworzyłeś?
Kiedy wstałeś?
Czy coś zjadłeś?
Czy kawę wy­pić zdążyłeś?
Czy her­batę wolisz?
Gdzie jest cel twój?
Czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 grudnia 2015, 20:47
Zeszyty
  • Najlepsze – Znaj­dują się tu naj­lep­sze według mnie tek­sty

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tajemna myśl

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 listopada 2018, 11:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Drzewo...  

12 listopada 2018, 10:40Tajemna myśl sko­men­to­wał tek­st Drzewo...  

9 listopada 2018, 06:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Drzewo...  

8 listopada 2018, 23:57Tajemna myśl sko­men­to­wał tek­st Drzewo...  

8 listopada 2018, 23:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Drzewo...  

8 listopada 2018, 23:00Tajemna myśl do­dał no­wy tek­st Drzewo...  

18 maja 2018, 22:59Tajemna myśl do­dał no­wy tek­st Kruchość życia jest wprost [...]

1 grudnia 2017, 19:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Można być szczęśli­wym na [...]

1 grudnia 2017, 00:39Tajemna myśl do­dał no­wy tek­st Można być szczęśli­wym na [...]

21 września 2017, 15:23Tajemna myśl do­dał no­wy tek­st Program auto­des­truk­cji zos­tał ak­ty­wowa­ny...